Catagory contrib

NameSource lenny
lenny amd64 i386
adl2edl 1.4-1 1.4-1 1.4-1
alh 1.2.25-3 1.2.25-3 1.2.25-3
boy-synapps 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
edm 1.12.57-1~bpo50+1 1.12.57-1~bpo50+1 1.12.57-1~bpo50+1
edm-color-default 1.12.57-1~bpo50+1 1.12.57-1~bpo50+1
edm-dev 1.12.57-1~bpo50+1 1.12.57-1~bpo50+1
edm-doc 1.12.57-1~bpo50+1 1.12.57-1~bpo50+1
edm-iocstats 3.1.5-1~lenny1 3.1.5-1~lenny1
edm-synapps 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
elegant 22.1-2
elegant-doc 22.1-2 22.1-2
elegant-util 22.1-2 22.1-2
liboagphy22.1 22.1-2 22.1-2
libsdds2.7 2.7-2 2.7-2
medm-synapps 5.4.1-5 5.4.1-5
sdds 2.7-2
sdds-dev 2.7-2 2.7-2
sdds-util 2.7-2 2.7-2
striptool 2.5.12.0-4 2.5.12.0-4 2.5.12.0-4

Catagory main

NameSource lenny staging
lenny staging amd64 i386 amd64 i386
alh-doc 1.2.25-3 1.2.25-3
binutils-arm-rtems4.10 2.20.1-1 2.20.1-1
binutils-arm-rtems4.9 2.19.1-2 2.19.1-2
binutils-i386-rtems4.10 2.20.1-1 2.20.1-1
binutils-i386-rtems4.9 2.19.1-2 2.19.1-2
binutils-powerpc-rtems4.10 2.20.1-1 2.20.1-1
binutils-powerpc-rtems4.9 2.19.1-2 2.19.1-2
binutils-rtems4.10 2.20.1-1
binutils-rtems4.9 2.19.1-2
channelarchiver 2.9.2+dfsg-10~lenny1 2.9.2+dfsg-10~lenny1 2.9.2+dfsg-10~lenny1
channelarchiver-dataserver 2.9.2+dfsg-10~lenny1 2.9.2+dfsg-10~lenny1
channelarchiver-doc 2.9.2+dfsg-10~lenny1 2.9.2+dfsg-10~lenny1
channelarchiver-engine 2.9.2+dfsg-10~lenny1 2.9.2+dfsg-10~lenny1
channelarchiver-tools 2.9.2+dfsg-10~lenny1 2.9.2+dfsg-10~lenny1
cothread 1.15-3 2.2-1~bpo50+1
deviocstats 3.1.5-1
devlib2 2.1-2~lenny1
epics-base 3.14.11-10~bpo50+1
epics-catools 3.14.11-10~bpo50+1 3.14.11-10~bpo50+1
epics-compat-dev 3.14.11-10~bpo50+1 3.14.11-10~bpo50+1
NameSource lenny staging
lenny staging amd64 i386 amd64 i386
epics-debhelper 8.5 8.5~lenny1 8.5~lenny1
epics-dev 3.14.11-10~bpo50+1 3.14.11-10~bpo50+1
epics-devlib2-dev 2.1-2~lenny1 2.1-2~lenny1
epics-doc 3.14.11-10~bpo50+1 3.14.11-10~bpo50+1
epics-ether-ip-dev 2.19-4 2.19-4
epics-extensions 20091204.1
epics-extensions-dev 20091204.1 20091204.1
epics-iocstats 3.1.5-1~lenny1 3.1.5-1~lenny1
epics-iocstats-dev 3.1.5-1~lenny1 3.1.5-1~lenny1
epics-msi 1.5-5 1.5-5 1.5-5
epics-pcas-dev 3.14.11-10~bpo50+1 3.14.11-10~bpo50+1
epics-perl 3.14.11-10~bpo50+1 3.14.11-10~bpo50+1
epics-s7plc-dev 3.5.1-4 3.5.1-4
epics-synapps 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
epics-synapps-dev 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
epics-synapps-doc 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
epics-synapps-util 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
ether-ip 2.19-4
gcc-arm-rtems4.10 4.4.6-1~lenny1 4.4.6-1~lenny1
gcc-arm-rtems4.9 4.3.2-2 4.3.2-2
NameSource lenny staging
lenny staging amd64 i386 amd64 i386
gcc-i386-rtems4.10 4.4.6-1~lenny1 4.4.6-1~lenny1
gcc-i386-rtems4.9 4.3.2-2 4.3.2-2
gcc-powerpc-rtems4.10 4.4.6-1~lenny1 4.4.6-1~lenny1
gcc-powerpc-rtems4.9 4.3.2-2 4.3.2-2
gcc-rtems4.10 4.4.6-1~lenny1
gcc-rtems4.9 4.3.2-2
gdb-i386-rtems4.9 6.8-2 6.8-2
gdb-powerpc-rtems4.9 6.8-2 6.8-2
gdb-rtems4.9 6.8-2
greenlet 0.3-1
libdevlib2.1 2.1-2~lenny1 2.1-2~lenny1
libepics3.14.10 3.14.10-16+b1 3.14.10-16+b1
libepics3.14.10-dbg 3.14.10-16+b1 3.14.10-16+b1
libepics3.14.11 3.14.11-10~bpo50+1 3.14.11-10~bpo50+1
libepics3.14.11-dbg 3.14.11-10~bpo50+1 3.14.11-10~bpo50+1
libether-ip2.19 2.19-4 2.19-4
libiocstats3.1.1 3.1.1-5 3.1.1-5
libiocstats3.1.3 3.1.3-2 3.1.3-2
libiocstats3.1.5 3.1.5-1~lenny1 3.1.5-1~lenny1
libs7plc3.5.1 3.5.1-4 3.5.1-4
NameSource lenny staging
lenny staging amd64 i386 amd64 i386
libsynapps20110728 20110728-2~lenny1 20110728-2~lenny1
libsynapps20111025 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
libsynapps5.4.1 5.4.1-8 5.4.1-8
libsynapps5.5 5.5-4 5.5-4
medm-synapps 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
nsls2-archive-keyring 4 4
nsls2-keyring 4
octave-channelarchiver 2.9.2+dfsg-10~lenny1 2.9.2+dfsg-10~lenny1
procserv 2.5.1-1 2.5.1-1~bpo50+1~nsls2 2.5.1-1~bpo50+1~nsls2
python-cothread 1.15-3 1.15-3 2.2-1~bpo50+1 2.2-1~bpo50+1
python-greenlet 0.3-1 0.3-1
rtems 4.9.3-3
rtems-cexp 2.0b-4
rtems-cexp-mvme2100 2.0b-4 2.0b-4
rtems-cexp-mvme2307 2.0b-4 2.0b-4
rtems-cexp-mvme3100 2.0b-4 2.0b-4
rtems-cexp-mvme5500 2.0b-4 2.0b-4
rtems-cexp-pc386 2.0b-4 2.0b-4
rtems-common 4.9.3-3~lenny1 4.9.3-3~lenny1
rtems-debhelper 8.5~lenny1 8.5~lenny1
NameSource lenny staging
lenny staging amd64 i386 amd64 i386
rtems-devlib2-mvme2100 2.1-2~lenny1 2.1-2~lenny1
rtems-devlib2-mvme2307 2.1-2~lenny1 2.1-2~lenny1
rtems-devlib2-mvme3100 2.1-2~lenny1 2.1-2~lenny1
rtems-devlib2-mvme5500 2.1-2~lenny1 2.1-2~lenny1
rtems-epics 3.14.11-9~bpo50+1 3.14.11-9~bpo50+1 3.14.11-9~bpo50+1
rtems-epics-mvme2100 3.14.11-9~bpo50+1 3.14.11-9~bpo50+1
rtems-epics-mvme2307 3.14.11-9~bpo50+1 3.14.11-9~bpo50+1
rtems-epics-mvme3100 3.14.11-9~bpo50+1 3.14.11-9~bpo50+1
rtems-epics-mvme5500 3.14.11-9~bpo50+1 3.14.11-9~bpo50+1
rtems-epics-pc386 3.14.11-9~bpo50+1 3.14.11-9~bpo50+1
rtems-gdbstub 1.5-4
rtems-gdbstub-doc 1.5-4 1.5-4
rtems-gdbstub-mvme2100 1.5-4 1.5-4
rtems-gdbstub-mvme2307 1.5-4 1.5-4
rtems-gdbstub-mvme3100 1.5-4 1.5-4
rtems-gdbstub-mvme5500 1.5-4 1.5-4
rtems-gdbstub-pc386 1.5-4 1.5-4
rtems-gesys 2.4-4
rtems-gesys-mvme2100 2.4-4.2~lenny1 2.4-4.2~lenny1
rtems-gesys-mvme2307 2.4-4.2~lenny1 2.4-4.2~lenny1
NameSource lenny staging
lenny staging amd64 i386 amd64 i386
rtems-gesys-mvme3100 2.4-4.2~lenny1 2.4-4.2~lenny1
rtems-gesys-mvme5500 2.4-4.2~lenny1 2.4-4.2~lenny1
rtems-gesys-pc386 2.4-4.2~lenny1 2.4-4.2~lenny1
rtems-i386 4.9.3-3~lenny1 4.9.3-3~lenny1
rtems-iocstats-mvme2100 3.1.5-1~lenny1 3.1.5-1~lenny1
rtems-iocstats-mvme2307 3.1.5-1~lenny1 3.1.5-1~lenny1
rtems-iocstats-mvme3100 3.1.5-1~lenny1 3.1.5-1~lenny1
rtems-iocstats-mvme5500 3.1.5-1~lenny1 3.1.5-1~lenny1
rtems-libbspext 1.5-7
rtems-libbspext-mvme2100 1.5-7 1.5-7
rtems-libbspext-mvme2307 1.5-7 1.5-7
rtems-libbspext-mvme3100 1.5-7 1.5-7
rtems-libbspext-mvme5500 1.5-7 1.5-7
rtems-mvme2100 4.9.3-3~lenny1 4.9.3-3~lenny1
rtems-mvme2307 4.9.3-3~lenny1 4.9.3-3~lenny1
rtems-mvme3100 4.9.3-3~lenny1 4.9.3-3~lenny1
rtems-mvme5500 4.9.3-3~lenny1 4.9.3-3~lenny1
rtems-pc386 4.9.3-3~lenny1 4.9.3-3~lenny1
rtems-powerpc 4.9.3-3~lenny1 4.9.3-3~lenny1
rtems-synapps-mvme2100 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
NameSource lenny staging
lenny staging amd64 i386 amd64 i386
rtems-synapps-mvme2307 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
rtems-synapps-mvme3100 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
rtems-synapps-mvme5500 20111025-1~bpo50+1 20111025-1~bpo50+1
rtems-telnetd 1.3-3
rtems-telnetd-mvme2100 1.3-3 1.3-3
rtems-telnetd-mvme2307 1.3-3 1.3-3
rtems-telnetd-mvme3100 1.3-3 1.3-3
rtems-telnetd-mvme5500 1.3-3 1.3-3
rtems-telnetd-pc386 1.3-3 1.3-3
s7plc 3.5.1-4
synapps 20111025-1~bpo50+1
sysv-rc-softioc 1.8~bpo50+1 1.8~bpo50+1 1.8~bpo50+1
visualdct 2.6.1274-1 2.6.1274-1 2.6.1274-1